Umelci / Značky

Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienkyObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou LUIGI, spol. s r.o. so sídlom Ulica Jána Hlubíka č. 18, 91701 Trnava, IČO: 36240761, IČ-DPH: SK2020165807 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.cdaquarius.com (ďalej len "systém").


1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.cdaquarius.com medzi predávajúcim a kupujúcim.


1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.


1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.


1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.2. Objednávka


2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.


2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Luigi, spol. s r.o..


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


2.5 V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy (zruší objednávku, vráti dodaný tovar) hoci aj v lehote do 14 dní, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.3. Storno objednávky


3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.


4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením detailov objednávky, prípadne mena a priezviska s číslom účtu či adresou pre prípadné vrátenie peňazí.

Použite, prosím, tento formulár "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní".
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v bode 9.4 (alebo v sekcii kontakt) a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar by mal byť v pôvodnom obale
o tovar nesmie byť používaný nad rámec bežného vyskúšania
o tovar musí byť nepoškodený a kompletný

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime/zašleme prevodom, či pošt. poukážkou najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Tovar doporučujeme zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


4.3 Upozornenie spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy/ odoslaním objednávky podľa Zákona 102/ 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku: V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy/ objednávky, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


4.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- Predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

- Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
5. Cenové podmienky


5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR.6. Poštovné a balné


6.1 Predávajúci si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav a to nasledovne:
poštovné/ prepravné Slovenská republika
- Pri nákupe v hodnote do 50,- EUR je poštovné 3,- EUR (Packeta/ Zásielkovňa, alebo Slovenská pošta)
- Pri nákupe v hodnote do 50,- EUR je prepravné 5,- EUR (kuriérska služba)
- Pri nákupe v hodnote nad 50,- EUR poštovné/ prepravné neúčtujeme, hradí ho predávajúci.

poštovné/ prepravné Česká republika
- Pri nákupe v hodnote do 100,- EUR je prepravné 3,- EUR (Packeta/ Zásielkovňa), alebo 5,- EUR (Slovenská pošta), alebo 6,- EUR (kuriér).
- Pri nákupe v hodnote nad 100,- EUR poštovné/ prepravné neúčtujeme, hradí ho predávajúci.


6.3 Pri osobnom odbere na našej predajni sa poštovné samozrejme neúčtuje.


6.4 Poštovné a balné pre dodávky mimo Slovenska a Českej republiky, na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.7. Podmienky a možnosť platby za tovar


7.1 Bankovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedené v e-mailovej notifikácií.


7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte iba v rámci Slovenska. Poplatok za túto službu je 1,- EUR.


7.3 Hotovostne v kamennej prevádzke našej spoločnosti.


7.4 Online platba prostredníctvom PayPal - bežnými platobnými kartami, alebo prevodom zo zákazníkovho PayPal účtu.


7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.8. Dodacie podmienky


8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.


8.2 Každý zákazník je informovaný o zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme na svojom účte.


8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.


8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu na kamennej prevádzke predávajúceho. Ak si zákazník nevyzdvihne objednaný a neuhradený  tovar do 4 pracovných dní, objednávka je stornovaná a tovar sa vráti do bežného predaja.


8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


8.6 Tovar dodávame výlučne na územie Slovenskej republiky a Českej republiky. Do ostatných krajín s podmienkou dohody.


8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok


9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Luigi, spol. s r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.


9.2 Ku každému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený predajný doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad.


9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim.


9.4 Ak po obdržaní zásielky zistíte, že tovar, ktorý ste si objednali nie je úplne podľa vaších predstáv, máte možnosť ho vymeniť alebo vrátiť. K tovaru priložte doklad o nákupe (kópiu) a použite, prosím, tento formulár "Vrátenie tovaru do 14 dní" (uveďte detaily, velkosť a cenu, vrátený výrobok môžete vymeniť za akýkoľvek tovar z ponuky nášho eshopu). Ak bude cena vybraného tovaru vyššia, zostávajúcu časť doplatíte pri prevzatí zásielky. Ak bude cena nižšia ako produkt, ktorý posielate na výmenu, peňažný rozdiel Vám vrátime. Do sprievodného listu uveďte takisto Vašu adresu, telefón, e-mail a číslo účtu, na ktorý chcete peniaze vrátiť. Ak nemáte účet, peniaze Vám budú vrátené formou zloženky (poštová poukážka).


Reklamovaný tovar a výmenu tovaru je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Luigi, spol. s r.o.
prevádzka CD AQUARIUS
Štefánikova ulica č. 5
91701 Trnava
(tel. 033 5511229)10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.cdaquarius.com


10.1 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.cdaquarius.com sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Prevádzkovateľ eshopu môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.


10.3. Luigi, spol. s r.o., nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.11. Ochrana osobných dát


11.1 Predávajúci sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


 

 

12. Alternatívne riešenie sporov

 


12.1 Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.


12.2 Podľa §3 zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.


12.3 V prípade predaja tovaru, alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na cdaquariusZAVdiscline.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS.


12.4 Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. za pomoci k tomu určenej platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.


 

v Trnave, 23. September 2020

 

 


Copyright 2016 - 2024 © CD AQUARIUS - Rock Shop - CD & LP - Merch Tričká