Umelci / Značky

Súčasť Všeobecných obchodných podmienok

Úvod Obchodné podmienkyObjednávanie

Objednávka.

 

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Luigi, spol. s r.o..


Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.


Upozornenie spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy/ odoslaním objednávky podľa Zákona 102/ 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku: V prípade, ak zákazník odstúpi od zmluvy/ objednávky, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

  

Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho.
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.


Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 


 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote do 14 dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením detailov objednávky, mena a priezviska s číslom účtu či adresou pre prípadné vrátenie peňazí.

 

Použite, prosím, tento formulár "Odstúpenie od zmluvy do 14 dní".
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar by mal byť v pôvodnom obale
o tovar nesmie byť používaný nad rámec bežného vyskúšania
o tovar musí byť nepoškodený a kompletný

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar vrátime/zašleme prevodom, či pošt. poukážkou najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Tovar doporučujeme zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 

Upozorňujeme zákazníkov, že v prípade ich odstúpenia od zmluvy (vrátenie tovaru), budú znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. 

Music is not dead!
 

Copyright 2016 - 2021 © CD AQUARIUS - rock shop & alternative fashion